00:58 EDT Thứ tư, 25/04/2018 - 
Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ đã ban hành quyết định số 468/QĐ-MICCO ngày 4/3/2014 về việc thành lập Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - MICCO (tên viết tắt là MICCO Thái Bình).

MICCO Thái Bình có trụ sở đặt tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; là chi nhánh hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, hoạt động theo phân cấp và uỷ quyền của Tổng Công ty. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của MICCO Thái Bình là sản xuất Amon Nitrat và các hoá chất để phục vụ cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp của Tổng Công ty. Hiện nay, MICCO Thái Bình đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất, tiến tới tiếp nhận Nhà máy từ nhà thầu sau giai đoạn vận hành thử chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại. Ông Trần Đăng Phi - PTGĐ Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ được bổ nhiệm kiêm giữ chức Giám đốc Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - MICCO.