14:26 EDT Chủ nhật, 24/06/2018 - 
Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người kí File
37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 21/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng
Số: 04/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 24/06/2018
Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 24/06/2018
VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC CUỐI THÁNG 10 24/06/2018
91/2014/NĐ-CP Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 24/06/2018
Hướng dẫn lấy ý kiến xây dựng chính sách về lao động 24/06/2018
91/2014/NĐ-CP Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 30/09/2014 Nguyễn Tấn Dũng
Hướng dẫn đăng thông tin đấu thầu 24/06/2018
TUYÊN BỐ VỀ CÁCH ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG 24/06/2018
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 24/06/2018
18/2012/QH13 Luật số:18/2012/QH13 LUẬT BIỂN VIỆT NAM 20/06/2012 Nguyễn Sinh Hùng
32/2004/QH11 Luật số: L32/2004/QH11 LUẬT AN NINH QUỐC GIA 02/12/2004 Nguyễn Văn An
06/2003/QH11 Luật số: 06/2003/QH11 LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 16/06/2003 Nguyễn Văn An
40/2005/QH11 Luật số : 40/2005/QH11 BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 13/06/2005 Nguyễn Văn An
73/2014/NĐ-CP Nghị định số 73/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký 22/07/2014 Nguyễn Tấn Dũng
65/2014/NĐ-CP Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 24/06/2018 Nguyễn Tấn Dũng
39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 24/06/2018 Nguyễn Sinh Hùng
63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 25/06/2014 Nguyễn Tấn Dũng
60/2014/NĐ-CP Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hoạt động in 18/06/2014 Nguyễn Tấn Dũng
Qui định mới về sử dụng hoá đơn 24/06/2018
1, 2, 3  Trang sau